AminetAminet
Search:
82576 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

gfx/conv/AsciiArt1b.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosgeneric
No screenshot available
Short:IFF-ASCII converter ntsc fix
Author:Andrew Crowe
Uploader:andrewcrowe enterprise net
Type:gfx/conv
Architecture:m68k-amigaos
Date:1997-02-14
Download:http://aminet.net/gfx/conv/AsciiArt1b.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/gfx/conv/AsciiArt1b.readme
Downloads:3059
	AsciiArt BETA (v1.1) by Andrew Crowe, Manta Soft     12/2/97

!!!!! It now works on NTSC amigas and has better DOCS !!!!!

This is a small program I wrote in 4 hours to convert any old IFF to
ascii text :)
 
Great for SYSOPS etc.

Usage is simple enough, first you select the NONAGA picture you want
to convert, then you change the settings using the keyboard, and 
then you save!

If you use it then E-Mail me because if there is enough demand, I will
finish it.

E-Mail me at andrewcrowe at enterprise.net


Here is a demonstration of what it can do:
                                      
                                      
                                      
       ÑÑÑbÅÑÑÑÑ     Ñ                     
      ÑÁÔÑêSÁêÅXÔâÑ  ÑÑÑÑþðÑÑðÑÑ                  
     ÑÅÑÑÑÄÑSÑÑðSÑððÑ ÑÑVÑÑÑÑÑâðÑÑþÑÑ                 
     ÑÑÑÑÑÑÑXbÑÑÑVÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÀâÅSþÑÑÑÑÑÑ              
    ÑÑÑÑÁbÑÀêþÑÀVV4ÑÑêÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÅÊÑÑÑÑêÑÑÁêÑ             
    ÑÑÑdÑÔÑþÊÑbÀXÀ4ÊâÑÁÊÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑbðþðÊÑXVÑÑÑ            
   ÑÑÑÑXÑÊþÑÑÑÑÑbÀâÑSÑÀÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑVdÑÑÑSÊÑdÊâÑÑ           
  ÑÑÑÑÑdÑÑÑÑÑÑÔÀÑÑSÑÑÊÑÑÑÑÔÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑþ4ÅÊÄâÅÑâXÑÑþÑ          
  ÑÑÑÑSÁÑþÔÑXÑÀÑSÀÑÊÑðÑÑÊSÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑþâÑÑâÑêÑÑÑÅÑÑÑ Ñ        
 ÑÑÑÑÑÑSÑbÑ4ðÑXÑS4ÑÑÑbÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑXÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑþÑÑÑÑÑ       
 ÑÑÑÑÑÑÑÑêÑÔVÑÊÑÑVâðÑÑÑÑÑÑÑÀÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑdÑÑÑÅÑSÑÑÀÑÑÀÑÑÑÑSÑÔÑ      
 ÑÑÑÑÑÑÑðXÑXÔÑbÑÄÑÅðÑâÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÔÑÑêÑÑÑÑVVÊêÑÊÑÑ4SÀðSÑ     
 ÑÑÑÑÑÑâðÑSÑÑÑÑÔÑêþÑðÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑdÅÊÔÑÁÑÑÑÑÑÅÑ4Å4þVSÑ    
ÑÑÑÑÑÑÑÊSÑÁÔXdðÑ4ÊÊðXÔÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÁÑÑÑÑÑÑêÅÑÑÑÄXbÄÑêÀÑÑÑÑÑÑÑV    
ÑÑÑÑÑÑÑÊÑÑÑS4þÑêÑdÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑSÑÑÑÑÑÑÑÑÑÀâÔÄÑSÑÑÑêÑÑÑêÑÑÑâÑ    
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÊVSÑÑþÑÑÊÑêÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÀÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÁÑÑÑâÑÑÑÑÑÑÔÑÑÑÑÑÑêÑ   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÁÔþÄÑÁbÁÑÑÑbÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑþbÑâÑ4ÑÑÑÑÅÑÑÑÑÑÑÑÑ   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÁðÑÊÁÑÑÑÊÊÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÅ4ÁÑêXðVÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÄÑÑÄÑÑÔÑXÅbÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÀÑÊÑÑÁÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑb4dÑÑÔÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑêXdSdXÄÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÔÄÑÑÑÑÑÄêÑÑÔÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑðþ4ÑÑdÑÑÅÑbbÑÑÑÑÑÑÑÑ  
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑVÑÄÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÁþÑÑXÑÔÑÑbÑÑÊÑÑÑÑÑÑÑ   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÁÑÊÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÁÑÑÑbêÀÑÑÄÑÑÑþÑÑÑÑ  
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑâÑÑbÅXêÑÑVÑSÑÑÑÑÑÑÑ   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑþXÑÑÑÑÑÑSSÀÑdÄÑÑÑÑ   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑð4ÄÔÑþÑââÑÑÁÑÑÑÑ   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑêÑÑÁÑÑÑÑÑÑÊÑÅVÑ   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÄÔÅÑÑSÑÑÑÑÑÑÑÔb   
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑbÑÑÑÑÑêÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÔSÑÄÑÑÑÑdÑÑÑâÑÑÊÔÑ   
 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÖÑÑÑSÑÑÑÑâVSÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑþÑÑÑÑXêÑÊÑVÑÄÑbþÑÑÑ  
 ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑdÑÑdÊÑÑÑÄÁbabÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑêÑXbÑÑÑÅSÑÑÔÑÑÑÑXðÑ  
  ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑêÁÅÑÁÑÑ48ÑÅÊÔYÑÑðÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÀÑÑbÑÔÑÑÑÑÑþÑÑÑÅÅÑÑ  
  ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÕþðbYaÅYýÑÑÁêÑÑÄÑÑÑÑÑÑÑÁÑÑÑÑðÑÑÑÑÑÑ4ÑÑêÑÑÑ  
  ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑðÑÑÑÑÑÑÑÑÑXý«yÇÑÑoyâÑÑYÑÑÑÑÑÑÑÄ4SÄÑdÑÅÑÑÑÑÔÑÑÑÑÑÑ  
   ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑðê+ÑÑÑÑÑÑGÑþeFXXr²«ÑÑÇÅÑÔÑÑÑÑÑÑÑâÑðÑÊ4ÑÑÑÑðdÑ4ÑÑÔ  
    ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ« SÑÑÑbѳdòº²²²rrÊÑda±ÑÀXÑÑÑÑÑÄÑÑÑÑÑVÑÑÑÑÑÅÑÑÑbÑ  
    ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑðÑÑÑS ³UÑÑÊÊÑ ²ºº²²ºº«ÑÔóaêÑêÊÑÑÑÑÑÑÅâÑÁÑÀÑÑÑÑÑÑÑÑVÑÔ  
      ÑÑÑÑ4âÔÑÑÑóü 8b²ÑÁn º²²ººrrâ4²²aòÁÑdÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ  
        ÑÑrÂÑÑѲºóSÊÑÁS ïrººrºrÇrºrrVOXÀÔbÑÀÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑ  
        ÑѲ»ÑÑVº²º²²ór¸²ºrºrºr²²º²²rÑÑÑÑÑXÑUÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ   
        Ñ4ÎÑÑÁ²²r^¡ÿ¦íïï¦í¦ï°ºr»rºdÑÑÑÑÑÑÁÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ   
        ÑÑðÑÑbº²i°¡^i^=ï!ï^¦ì=ºÇr^4ÑÑÑUÔÑÑdÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑ   
        ÑÑÑÑÑðrºi=ï!í!ï¦í^^¡ì^±²^¦ÔÑÑÄbc4ÑVXÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ  Ñ    
        ÑÑKÑÑѲríi¡¦¡=i!!¡ìïïíöi^²êK<Ñd »bÄÄÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ      
         ÑÄÑÑѲ²íìi¦=!í¦°^!°ii¡¡=²ÿdÅb ¡ròXÔÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ      
         ÑXÑÑѲ²=ì¡!=í¡¦!ì¦=°Yyí^¦ríì«Y²ºâÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑ       
         ÑVÑÑѺ²¦ìíí!=^¡¦=ì°íìï°=簾i=ºrÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑ        
         ÔrÄÑÑѺ!ïï°°°^°iröí¡íí°¡°!=^¡ºÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑÑ        
         êrêÑÑbÀºiï°íì=°=r48¦ï°¦ï!ì^!=Ô    ÑÑÑ         
         DzöÑÑÁÄ«!==!¦!=UU=ïï¡ìï!==Ñ              
        ÑY²²ÑÑSÿѲí=¡í°ï¡íº!ïï°í°¦ii¦ÑÑ              
        ÑÑÑVSÑÑÑ4bÑí=ï=¡^!°y¡^!°°¡í¦¡rÑÑ              
      ÑêSÅÅêãXÑÑÑVÅXѺì¦i!°íì¡í=°°í°°¦Ñ ÑÑ              
      ÑÁÁâððGGbÑÑãUÑÑÑóííì¦=i!^°í=ïrºÑ Ñ)ÑÑÑ(    û3       
      Ñ4ÁdÔbÄbÊÑÑKÁðdÊÑý=¦ï¦¦==iïiaÅÑ  ÑÑÑÑÑÑÑcl Ñú Ö8b      
      ÑÕÊbêÔSdÅÕÑÑðÊÔÁþÑΰ°ï=iòSÑÑÑ   ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑl÷ ãûã      
      ÑUÅÀ4GÄdSVÑÑÁXd44dÑaÎêbÑÑ     >²ÑѸÑÑÑѺ¸Ñ £ÖG      
      ÑÅXÑÑÑOVbâÑÑãÁâbÄâVKÑÁÑ      ².<b4²²ÑÑÑÑÑÑôÔÖDµ      
       ÑðdâÀOÑSÄÑÑVKþâSÔ4ÕÑXÑ     Ñ··;r;>rrѸѺÑydþãq      
      ÑãðS44ddUÂÑÑÊâÕbÊÔþÕÑdÑ    Ñ 4.º;;<ѺrúÑÑÑYò¶ômp$K  Ñ  
      ÑKþêðdSbâXÀ4ÑÑÕKÊ44ÁdÁÅÑ  Ñ<>Ñ;Ñ<>Ñ4;¸ÀmÑÑ8npö$p¥SUUÑmOÑÑôÑ  
      4þ4âÅðÔÀêðXÅÑdÁÑUâ3bêÑðÑ ÑÑÑ Ñ¸.Ñ .Ê÷÷>>ºÑôÑúp±¥ÑÑm ÑÑ.8 Ñ5Ñ  
     Ñ4âÄÊÄÅÅXÁÔDÄÑâþÄ3ÑÊÀÁðêÑÑûy£ÑÑ><Ñ ·.¸>>;;Ñqnü¥ÑѼ¥ôÑÕUÑh ÑÑÑ  
     ÑÅþððÅSÔÊXÁXãÔÂÑXþû£ÄÑbÊDÕýö£ûÔÑÑÑÑÁ<;·÷<<;üÑÑúÑ.::¥$$U8mãÂh   
     UÔÁêêÄðÀêÊVÊSþVÑÀDÊÄXXOKUÑöûûÑ"O ãÑÑ;>÷>ºÑÑÀÑÖ~··..¤Ñ$pÖ¼nÑÑ   
    ÑâêÔÅÂdSÄSðûdþÀbÑÄÕþDÀVÔOÑ3ðÑÑ ÑÑ)ÕdѺѲÑÄùuÑùѨ~¸"":¤uÑúÕçÑ    
    UK8þ4KÊâðâÅêdâÁÁÑ8âÀXÔÊÊÄÑû~·Ñ.ÕÑSâ8Ç>û3eÑÑuÑ:¸~~¸¿Ñ¸nú?ÑÑÂÑ   
    ÑXdÊþÂðÁÕê3KÁÔb4êÑGÊâSOÂbâVÑÅÑÑÿû££34㣡ùú>3bÑѨÑÑ·"ð Ñ·üÂÑÑUU   
    ÁbêÅÀbÅêVSÅÊdþbSÁÑÑÂâbÄVðVO£ûÑ3£ÊÑÄðãÑü3uuÑÑ·UÑÑ¿ÑnÑÑnun?üçÑGÑ   
    Äâ8bÀÁâdÀÔ4Sðâ4O44ÑÂ4ãÁ4b⣣ûûX.ÑãÑÑÑÑù3£û ÑѨѸuÑü~ünjnúuÖãÑ   
    ÊVÔbÅÊâÕbÀãÁÖÔdÄÕDÑÄOþXÕDêÑ.ÑÑÑÑÕÑÑÑ3ÑÑÕ¸Ñ UãUÑ~?çDÅã4ÊÁOÑÑÑÑ    
    ÀbUÄXb8ê4Ê444bÀÁâãÑÕÄSdbÁÑ .î|\ÑOÑÖÑS ÑÑ|XÑÕUÑÑdêXXXÀêÁâÂÑú    
   ÑÅþþXGXdêÊbSdSêÖSXVÑêbÔÄKÑÑ  ³+ÑÑÑÑÑÑ ÂGÑû3ÂÅÅðXþÔÔ£ðVS4âÕd    
   ÑÅþVÑÔðÅêVÖbVKdâð8ÑÑÔðþSXÑ)Ä Êþ³ÑþÑX³ÊâÑ8ÊÑ8UbþÅVÅÅÊûÊêSÊûÂÁã    
   ÑÁbÊbâþ4GÔâÀã4S4XÅÑÑÊ4SÅb b êYÑÑÑÑÑÑÑÑÑ£ûÑÊÀÔ£bÄ3Êû£ûþð3ÔÊþþÑðð   
   ÑdVÅVÑXVbêÊddÊÀbÄÄÑÑþÁÅÖÑ â+îÑÑÀ Ñ//VâÀÑêXd£b»ðÁûÊÁS£4bÔðÊX£8Sdã   
   ÑâþbÑÑ8þ4ÊÁÊÊÊÄ4OXÑÕddÅ3ûKbÑÑîÊ/X/ÑÑóVÑbSÊâðÊÀûVÊÊðÊÔSÅêÅÊÊêÄÊÁbÑ  
   ÑdÁêÕÑÂÅVSÅVâbVS4VÑÕÁâdS3ÁÑÔÎÑÊ«ÑÑ|Ô«ÑÄÊdÀV3û£ûê£3Sêûd£ââêÄXSÑ££ÅÑ  
   ÑðÄÁbÑÑÀÁþÔÔÄÔÊÁÀ4ÑâbÊ££â£Åc¸ÔÑÑ)Ñe«ÑÔbûbdbûê«43ûÊÀdêûûû£ÀS£Äêâ4ÅKÑ 
   ÑêÁÄêÑÑþÄUÁãdÅGX44ÑÄÀþ£ðSêÄþâÑÑÑ»aýÑÊûûÅX£ûddSdX3ÀXdÅ3û£ÁSVÅûUX£VSÑ 
    ÊSVêÄÑOÀðbVVÁVVÊÑKð4â£S8ÀbSÂÑÑ«ÎaÑ4ûûûûûdâûÅÀûûû£VXÅ»bÊ4þêÊ33ÑûX4ÔÑ 
    êbâXâÖÑêXSbââþÁÅÑÖUâ3ÅÄÂÔþSGÑr±ÿÑûûÔûÊÔÀXSûâ34ÁûûVÅÄêÔÄX4ÅûÔâÑÔâþÊÑ 
    KÅVâÁVÑV44ÔÔ4ÔÔÕÑÔXVDê4XþÀdÅÑÑöÑVûÇ£ÀbSÁb£Î3ÀÊûûÀ3£ûÅþ£ûbVÄ3SDOÔÄÅê 
    ÅðÁ4ÅþUÑâKXðÔðÄÑÕbâÄÊâdÅbâÀUÔêãÄÔSXbÔ£âÔÄþ£ÅâÁÀêÊÅðû£Ê£dû4£SÀb4ÊSX4Ñ
    ÕXSU4b4ÑSÅÄÊãSÁÑêðVdbêdOÅÀÕÁâSÀÔÊKâdð£þ3û3b3ðþûÊÊðVÀSêdðê3GÀâ4ÀêVXþÑ
    KÀÔVðÁ4VSKâGSÊÂOÄêÊXÖþÄÅbÑ4VââÅâÂÖûþðd£3bV4£ûþbbÊ34SÀÔÀÅêbXÅVÂDbXÄþÑ
    ÑÅSÀÔÁUSãÔXXðÊÑÊÄbdXÁ4DÄþOÊÁOÅÅÄÀdû43Ôûû3ÔÊ3À3S4XÁdÔ4£V3ÅÀdâÂXÅSXV4Ñ
    þbXÊÂÅÕÑSðÁâÁÑÀþðÁXb44ÅÄÄÄÄðdÊÄb3Xû3Å4ûûdS4d4ðÁðV3ðVÄU4dðbU4ÑV4ÔÅXÑ
    4þÔSUSâSGÖÔÊÑÑdXãSSdÀOÕUÖÅðÖdÅVÁXûûXÔêðêâ3þVÊ4VÁÊ4ÄÄÅðÅÂbXÁÅÑÀSVÁGÑ
    ÑÄ4ÁÖVÕãÖÖGOÑÕþâSÀÔþSê4À4ÁÁSþÀÊXbVÖ4SÀKdê3dÂÕÕdðSêðÅXVâÊbUUÕG8bVVÅÑ
     ÂVÊÁãðÀÄÔÄÑÑÊOOêãÔâS44XþbêþÊþSÕGÀÔþSbÊObVSSððXÅÄêÔSÄ84þãVÁÑãÅþdÔþÑ
     ÑÁVãdþÔbdDÑÄÕ4ÖþÊÊVÁÀââSÁÀâÊXÔþÅÊÖV4O4þSÊ44ðÂUDÄãÖÑÁã4bGÄUÑGDXUXdÑ
     DÊdÄSÂSÔÑOOâÄÕãêGÂêâObêbSÄÅdÁþþÀVÀÊXâÄOÅOÑDdÔKÑãÊSÅbþêâdâÑdbÅdÔOÑ
     ÑKãOÂþGÑUÔÅ8Ñðb48ÅÕþXÊdVÊbbÄVÁÔÊâÊêÕ4ÀXÑ4þÀ4GOÅÀâÁÁÄðÄÊddOÔdKXÄÖÑ
      ÑG4ã4dÑÄâÂÔþÑDþÊbÂVbêâ4âXXXÀdÅðSÁÑXÁO8ÊXÑãdbSGêXÅÀSþÊÁVSGdU4ÔðÕÑ
      ÑãÅ4ÑâêÄÄSÅâGÑÑÑÑÑþX4êÁâþâdXâOãÁÅ44bþXêÅâÂðXÊþÀêb8ÊDVdÑêêVDðÊV 
       ÑÔÔâÔXÄÖÅÅðÊVSVÁGÑGÀKðÀþÀÅÄÄbÊÄGÁS4XÊêðâþêþêDbÅðdbÁdÔÑKðSÄÊ4G 
       ÑÑêÊâÅÊÀÊðÔðâXÁÁÄÑã44âþâVþðdÁðÄ8ÅÁdâÖÁÕðÁ4ÔêÅÁ4þÅðÔãÔXdêÊÅ4ã 
        ãâÊ4SÅSXÁbâOdÄ4GâÑÄ4Äd4ÊÁâÊb4SâS4ÅÊÔXXDêÀÅêO8dÄÖãÑÀXêbddÀÑ 
         ÕÊÊÔUdÊâÄêÊÁVððÔÅÑãÅdb4ÄSdÔVdÅbÅÀÅ4þÄXâSOÄSÕb4êÊObÀÁÊ44Ä 
         8XXDþãÄDþVÅÄêbÅÄÑÑÔdðâÁÔðþâððVS4ÂðÔÁSÅ8dÁâbXÁÔÑÅðbÔêdXO 
          âXdÊÀÀâþÅSÄÀêþbÑÑÑGÁSbâSVÊÅâKþ4êXÅðêêdOðbSÁXÀDÔSâÅÕbÔÑ 
          SþÄÄêÔêþÁOdÅêâÑÑÑÀÑÖOÀâÊÂðS4ÔþðÁÅêÀVðSêDXOKÑXÁ4ÂÔ4KKÑ 
           dÀÊÁÅÔâÖSþêXêXÑÑÅâbXV8ÑÑÑÑÑÑÑDêbX4SÂDGþþKÑOUÕ8þÕãâÄÑ 
           ÕdÀ44XÅÔd88ÀÀÑÑ8SÄKdÁâV4ÁÀVUðd88ÑÑÑÑÑÑOGÑþdÀÀãÂ8KD  
           ÑâãUVÁVâââÔSðGÑÑXXÅÖÔûXÊÁÔÀÔþÔÀ4G ÑÖãÖG8ÑÑÑÂ8SKÔÑ  
            UðKXÀSÖÔÄSVðdÑÑGðÕðÁÀÔ4V«Äâ£ÅÀÊÕ  ÑddSUÕãÑÄ    
            ÖÄOVG4ÄXSÅdêÑÑÑdþd£V£þðdêdb3ÅÀêÑ  KÀÅOU8Ä8    
            ÑOãÔêÊÄâêVêbþÁÑÑþÅ£â34ûÔâ3êêÀÔ£3Ñ  GêÅÖÖÑÑ    
            ÑÕGÂÄêâÔêâOþþdÑÑGbdâÄdXÀÀbXÅ£4ð£UÑ  ÑÑÑ      
            Ñ8ÅÔSÅðêUÊ4ÄdÔdÖUþ3ÔðþVSò£33ÊðÁ8Ñ         
            ÑÄÊÅbÄ4dÅ4KSðþÑÑÅdÀÅÀ3ûþ4ÀÊXÁ«VSÑ         
            ÂbðþÀÁS4þðÔÊKÑÑÑÑDÅXûûVÔd3û£ÀðdÅK         

				This picture was produced by AsciiArt!


Contents of gfx/conv/AsciiArt1b.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]        62075 103316 60.1% -lh5- 60aa Feb 12 1997 AsciiArt
[generic]         1036  1567 66.1% -lh5- 7d65 Feb 12 1997 AsciiArt.info
[generic]        16749  67958 24.6% -lh5- a5e9 Feb 9 1997 asciiart.test
[generic]         4641  9877 47.0% -lh5- 1503 Feb 12 1997 ReadMe
[generic]         1200  1734 69.2% -lh5- 7b95 Feb 12 1997 ReadMe.info
[generic]         308   487 63.2% -lh5- 2955 Feb 12 1997 Tutorial
[generic]         1198  1734 69.1% -lh5- b5b4 Feb 12 1997 Tutorial.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total     7 files  87207 186673 46.7%      Feb 14 1997

Aminet © 1992-2019 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>